Praktyki zawodowe i ćwiczenia kliniczne

Dyżury Prodziekana ds. ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych - mgr Piotr Chyliński

Pytania można kierować na adres e-mail: prodziekan@wsmw.edu.pl


OGŁOSZENIE

Informujemy, że decyzją Rektora WSM terrmin rozliczenia z Dziekanatem (tj.  konieczności rozliczenia się z indeksu, karty egzaminacyjnej oraz potwierdzenia odbycia praktyk zawodowych i ćwiczeń klinicznych - jeśli dotyczy), został przedłużony do 04.10.2014r. (sobota).

Przypominamy, że przedłożenie powyższych dokumentów jest podstawą wpisania na kolejny rok akademicki.


ZAPISY NA ĆWICZENIA KLINICZNE INDYWIDUALNIE U KOORDYNATORA

PLACÓWKI SŁUŻBY ZDROWIA, w których realizowane są ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe :

  • Szpital Wolski, ul. Kasprzaka, Warszawa
  • Centrum Medyczne FALC, ul. Sapieżyńska 10,  Warszawa
  • Centrum Medyczne DAMIANA, ul. Cybernetyk 7Ai, Warszawa


Dotyczy - VI semestr (studia niestacjonarne)
Realizacja ćwiczeń klinicznych w Centrum Medyczne DAMIANA, ul. Cybernetyk 7Ai, Warszawa
Opiekun: Andrzej Tobolski
Od 07.07.2014r. (poniedziałek) - 8 miejsc wolnych (osobiste zgłoszenie się na Placówkę)


INFORMUJĘ IŻ STUDENCI NIE POSIADAJĄCY SZCZEPIEŃ WZW t.B ORAZ BADAŃ SANITARNIO - EPIDEMIOLOGICZNYCH NIE MOGĄ PRZYSTĄPIĆ DO REALIZACJI ĆWICZEŃ KLINICZNYCH.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ IŻ ĆWICZENIA KTÓRYCH REALIZACJA NASTĄPIŁA PRZED DOSTARCZENIEM  POTWIERDZENIA SZCZEPIEN I BADAŃ SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNYCH NIE BĘDĄ ZALICZONE A KOSZTEM ICH REALIZACJI ZOSTANIE OBCIĄŻONY STUDENT .


POTWIERDZENIE ODBYCIA PRAKTYK ZAWODOWYCH NALEŻY ZŁOŻYĆ WRAZ Z INDEKSEM Z KOŃCZEM DANEGO ROKU AKADEMICKIEGO (lub semestru, dotyczy VII). BRAK PRAKTYK ZAWODOWYCH SKUTKUJE NIEZALICZENIEM SEMESTRU/ROKU A W KONSEKWENCJI SKREŚLENIEM Z LISTY STUDENTÓW.


UWAGA! Studenci, którzy będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych realizowanych w Placówkach Służby Zdrowia powinni posiadać:

- dwu-cześciowe ubranie ochronne (czyste),
- obuwie na zmianę,
- identyfikator - z nazwa Uczelni z imieniem i nazwiskiem (plik do pobrania poniżej).


IDENTYFIKATOR DLA STUDENTÓW WSM!!!!!!!! (plik do pobrania)


Zarządzenia Kanclerza w sprawie ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych


Potwierdzenie odbycia ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowych


Potwierdzenie odbycia praktyk wstępnych

Potwierdzenie odbycia praktyk zawodowych

Potwierdzenie realizacji ćwiczeń klinicznych

 


WNIOSKI DO PRODZIEKANA ds. ćwiczeń klinicznych-praktyk zawodowych
- mgr Piotra Chylińskiego

Wnioski dotyczące ćwiczeń klinicznych i praktyk zawodowychPROGRAM ĆWICZEŃ KLINICZNYCH

Fizjoterapia w oddziale intensywnej terapii

Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych - kardiologia

Fizjoterapia w ginekologii i położnictwie

Fizjoterapia w neurologii

Fizjoterapia w pediatrii

Fizjoterapia w psychiatrii

Fizjoterapia w reumatologii

Fizjoterapia w geriatrii

Fizjoterapia w onkologii

Fizjoterapia w oddziale chirurgii

Fizjoterapia narządu ruchu w ortopedii i traumatologii

Fizjoterapia z fizykoterapii i kinezyterapii

Fizjoterapia w medycynie paliatywnej


Programy praktyk zawodowych

Informujemy, że zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku: Fizjoterapia (studia pierwszego stopnia) studenci mają do zrealizowania praktykę zawodową:

1. praktyka kliniczna - 80godz. (wstępna)

2. praktyka w pracowni fizykoterapii - 260 godz.

3. praktyka w pracowni kinezyterapii - 260 godz.

4. praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej - 320 godz.

Łącznie: 920 godz.


Program - Praktyka wstępna (aktualizacja 15.11.2011r.)

Praktyka w pracowni kinezyterapiii i fizykoterapii - po I roku

Praktyka w pracowni kinezyterapii i fizykoterapii - po II roku

Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej